In de zevende maand, op de eerste dag van de maand,

moet u een rustdag houden, een gedenkdag,

aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Leviticus 23:24; Numeri 29:1


Het bazuingeschal op de eerste dag van de zevende maand (Tishri)

is een oproep tot bezinning en verootmoediging.

 

In de Joodse traditie wordt in de tien dagen tot Yom Kippur (Grote Verzoendag) bepaalt

of je naam in het Boek des levens komt te staan en wat het nieuwe jaar zal brengen.

(Sinds de 2de eeuw n. Chr. wordt Yom Teruah samen gevierd met Rosh Hashanah - Nieuwjaar)

 

Dit jaar valt Yom Teruah op 16 september 2023

 

Ook voor gelovigen in Christus Jezus mag het geluid van de bazuin een oproep zijn

tot bezinning en verootmoediging, b.v. aan de hand van Psalm 139:23 en 24:

 

Doorgrond mij, o God en ken mijn hart beproef mij en ken mijn gedachten.

Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leidt mij op de eeuwige weg.

 

Wanneer we onze zonden belijden, mogen we zeker zijn van vergeving en reiniging van onze zonden:

 

In Hem - de HERE Jezus Christus, het Lam van God - hebben we de verlossing door Zijn bloed,

de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.

(Efeze 1:7 (1 Johannes 1:9)

 

We zien daarbij uit naar de wederkomst van de HERE Jezus, bij de laatste bazuin,

als Hij Zijn gemeente tot Zich zal nemen en wij voor altijd bij de HEERE zullen zijn.

Zie 1 Korinthe 15:51-53; 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17

 

De verwachting van de wederkomst van de HERE Jezus motiveert tot een reine en heilige levenswandel.

Laat Yom Teruah ook voor ons een tijd zijn van inkeer en nieuwe toewijding:

 

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht,

beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.

2 Petrus 3:14 (1 Johannes 3:3)

Het geluid van de bazuin ...


Yom Teruah - viering

  1. Psalm 145
  2. Openingsgebed: Psalm 145:8, 14 en 18
  3. Exodus 19:18-19; 20:1-3 (de eerste bazuin)
  4. Bazuingeschal
  5. Leviticus 23:23-25
  6. Tijd van aanbidding
  7. Overdenking n.a.v. Zacharia 9:14 en 2 Petrus 3:8-14
  8. Psalm 139:23 en 24 - Tijd van stil en persoonlijk gebed
  9. Psalm 103:1-5,11-13
  10. Lied: Avinu Malkeinu:

11. Waar mogen we naar uitzien? (persoonlijk, maatschappelijk, als gemeente)

12. Tijd van gebed

13. Zegenbede: Numeri 6:24-26
14. Lied: Psalm 103 (Sung in Hebrew/English):

De dagen tussen Yom Teruah en Yom Kippur worden wel de "tien ontzagwekkende dagen" genoemd.

Het is in de Joodse traditie een tijd van bezinning, verootmoediging en inkeer.

Gebruik deze tijd om b.v. de "tien Woorden" voor het aangezicht van God

te overdenken: Exodus 20:1-17

 

Toen sprak God al deze woorden:

Ik ben de HEERE, uw God ...


HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

Leid mij in Uw waarheid en leer mij,

want U bent de God van mijn heil, U verwacht ik de ganse dag.

Psalm 25:4 en 5