Yom Kippur - Grote Verzoendag

Op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag.

U moet een heilige samenkomst houden

U moet uzelf dan verootmoedigen ...  (Leviticus 23:27)

 

Op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen.

Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd. (Leviticus 16:30)

 

Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten

eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. (Leviticus 16:34)

Yom Kippur, voor Israël onder het Oude Verbond, een dag van verootmoediging, reiniging en verzoening voor het aangezicht van de HEERE.

 

Yom Kippur wordt op de tiende dag van de zevende maand (Tishri) gevierd

en valt dit jaar op 25 september 2023.


De priester- en offerdienst (uitgebreid en tot in detail beschreven in Leviticus 16:1-34 en Numeri 29:7-11) maakte gemeenschap met de HEERE mogelijk: De zonden werden bedekt!

(kippur is afgeleid van kaphar, wat bedekking betekent)

 

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,

van wie de zonde bedekt is. (Psalm 32:1) 

 

Eenmaal per jaar ging de Hogepriester tot in het binnenste van de Tabernakel resp. Tempel,

het "heilige der heiligen", om voor het aangezicht van de HEERE met het bloed van bokken en stieren

verzoening te doen voor zichzelf en het volk. 

 

Christus Jezus, Hogepriester van een beter verbond

 

De miljoenen offers die onder het oude Verbond gebracht zijn, hadden slechts een beperkte betekenis.

De HERE Jezus heeft met één volmaakt offer een volmaakte reiniging en vergeving van zonden,

verlossing uit de macht der duisternis en verzoening met God gewerkt.

Hij is de Hogepriester van het nieuwe Verbond.

 

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden,

tot in eeuwigheid volmaakt. (Hebreeën 10:14)

 

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed

voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom

en heeft daardoor een een eeuwige verlossing teweeggebracht. (Hebreeën 9:12)

 

Hij is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. (Johannes 1:29)

 

In Hem hebben we de verlossing, door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen,

overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. (Efeze 1:7; Kolossenzen 1:14)

 

Wij nu hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. (Hebreeën 10:19)

Yom Kippur - viering

 

Op de tiende dag van de zevende maand is Yom Kippur, de Verzoendag.

U moet een heilige samenkomst houden.

U moet uzelf dan verootmoedigen ... (Leviticus 23:27)

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,

beproef mij en ken mijn gedachten.

Zie of er bij mij een schadelijke weg is

en leid mij op de eeuwige weg. (Psalm 139:23 en 24)

 

We nemen tijd voor stil en persoonlijk gebed

om ons zelf voor het aangezicht van HEERE te verootmoedigen.

 

Als we onze zonden belijden:

Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven

en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

 

Dankgebed voor vergeving en reiniging van zonden

 

Overdenking: Hebreeën 8:1

Voorbede en dankzegging voor Israël

 

De oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.

Want ik betuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.

(Romeinen 10:1 en 2)

De HEERE zegene u en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

De HEERE  verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Numeri 6:24-26