Sukkot - Loofhutten

 

Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.

... U moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God verblijden.

Zeven dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb.

Ik ben de HEERE, uw God.

(Leviticus 23:34, 40, 42 en 43)

 

Het Loofhuttenfeest wordt vanaf de vijftiende Tishri (7de maand) gevierd

en duurt zeven resp. acht dagen.

Dit jaar begint het Loofhuttenfeest op 30 september 2023

 

Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden ... (Leviticus 23:36)


Sukkot hoort samen met Pesach en Shavuot tot de drie zog. pergrimsfeesten.

De mannen Israëls werden opgeroepen om bij deze drie gelegenheden op te gaan naar Jeruzalem.

 

Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u,

verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God,

op de plaats die Hij zal uitkiezen:

Op het feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. (Deut. 16:16)

 

Het feest wordt ook "feest van de inzameling" genoemd.

Het wordt gevierd aan het einde van het jaar, als de oogst is binnengehaald: Exodus 23:16

 

Met grote dankbaarheid wordt teruggezien op

1. hoe de HEERE na de verlossing uit Egypte tijdens de reis door de woestijn voorzien heeft in de dagelijkse levensbehoeften

2. de oogst van het afgelopen jaar

 

Het Loofhuttenfeest wordt gevierd aan het einde van het droogte-seizoen.

Verlangend wordt uitgezien naar "de vroege regen" = het begin van het regenseizoen.

 

In de Joodse traditie speelt de zog. "waterceremonie" een belangrijke rol.

De Hogepriester brengt water van de "poel van Siloam" naar de tempel.

Het water wordt vervolgens uitgegoten voor het aangezicht van de HEERE, waarbij gebeden wordt voor voldoende regen voor het komende jaar: Deut. 11:12-14!

 

U zult met vreugde water scheppen

uit de bronnen van het heil. (Jesaja 12:3)

 

In Johannes 7 lezen we dat de HERE Jezus met het Loofhuttenfeest in Jeruzalem is.

En op de laatste, de grote dag van het feest  stond Jezus daar en riep:

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

 

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Een verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest: Johannes 7:39


Tijdens het Loofhuttenfeest woont men in zelfgemaakte hutten = Sukkot.

(Vaak gebruikt men echter alleen de maaltijden in de Sukkah)

 

Deze bepaling geldt met name voor hen die in Israël wonen.

Zij worden opgeroepen om zeven dagen in loofhutten te wonen.

 

Zeven dagen moet u in loofhutten wonen.

Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. (Leviticus 23:42)

Tijdens de feestdagen nemen veel Joden de Lulav mee naar de synagoge,

een bundel takken van verschillende bomen met daarop een citrusvrucht.

Op de eerste dag moet u voor uzelf

- vruchten van sierlijke bomen

- takken van palmbomen

- takken van loofbomen

- takken van beekwilgen nemen;

en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God verblijden. (Leviticus 23:40


Simchat Torah

 

In de Joodse traditie wordt de achtste dag gevierd als Simchat Torah" = vreugde van de wet. De jaarlijkse lezing van de Torah wordt afgesloten en een nieuw begin wordt gemaakt.

 

Gelezen wordt Deut. 33:1 - 34:12 en Genesis 1:1 -2:3


Feest van de inzameling (Exodus 23:16)

 

De dag komt dat de HEERE de Joden die onder alle volken zijn uitgestrooid (diaspora), zal terugbrengen in het land dat Hij aan de vaderen beloofd had:

 

Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel,

toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. (Deut. 30:4)

 

Deze belofte wordt vervuld bij de wederkomst van de HERE Jezus:

 

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal

en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken,

van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Mattheüs 24:31)

 

Dan ook zal de HERE Jezus Zijn Koninkrijk in al haar heerlijkheid op aarde vestigen

en de volken zullen uitgenodigd worden om in Jeruzalem het Loofhuttenfeest te vieren:

 

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.

Op die dag zal de HEERE de enige zijn en Zijn Naam de enige. (Zacharia 14:9)

 

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt,

van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning,

de HEERE van de legermachten en om het Loofhuttenfeest te vieren. (Zacharia 14:16)