Shavuot - Wekenfeest

Het wekenfeest is van oorsprong een oogstfeest.

 

Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen.

Dan moet u de HEERE een graanoffer brengen. (Leviticus 23:16)

 

Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Deuteronomium 16:9)

 

Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst.

(Exodus 34:22)

Over de datum van het Wekenfeest is discussie ontstaan. Dit heeft te maken met de datum van Eerstelingen, waaraan de datum van het Wekenfeest gekoppeld is.

 

Dit jaar valt het Wekenfeest op 12 juni 2024


De Griekse naam voor Wekenfeest is Pentecoste, wat vijftigste betekent.

Het Wekenfeest wordt vijftig dagen na Eerstelingen gevierd.

Van Pentecoste is ons woord Pinksteren afgeleid: Handelingen 2:1; 20:16; 1 Korinthe 16:8

 

In de Joodse traditie wordt in het bijzonder gedacht aan hoe de HEERE God op de Sinaï de Torah aan het volk Israël gegeven heeft: Exodus 19:3-8 Deze traditie is ontstaan na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem (70 n. Chr.) en het neerslaan van de Bar Kochba-opstand (135 na Chr.).

Zo heeft het Wekenfeest een nieuwe inhoud gekregen. Opgemerkt moet worden, dat er geen Bijbelse samenhang is tussen het geven van de Torah aan Israël en het Wekenfeest.

 

In de synagogen wordt met het Wekenfeest naast Exodus 19 en 20 het Bijbelboek Ruth gelezen.

 

In de Christelijke traditie wordt met Pinksteren stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest.

 

De Heilige Geest werd uitgestort op de dag van het Joodse Wekenfeest

(In Handelingen 2:1 Pinksterfeest genoemd)

 

Toen de dag van het Pinksterfeest (= het Joodse Wekenfeest) vervuld was, waren zij allen eensgezind bijeen.
En plotseling kwam  er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:1-4)

 

Drie keer per jaar werden met name de mannen opgeroepen om naar Jeruzalem te gaan, voor het Feest van de ongezuurde broden, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest: Deuteronomium 16:16

Dit was de reden dat er ten tijde van de uitstorting van de Heilige Geest Joden uit alle windstreken in Jeruzalem waren: Handelingen 2:5-11

 

Het Christelijke Pinksterfeest wordt 50 dagen na Pasen gevierd en valt dit jaar op 19 mei 2024.

Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.

Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen,

maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid.

(1 Thessalonicenzen 1:5)