Eerstelingen

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen:

Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt,

dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.

Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen,

opdat u welgevallen in u vindt.

Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. (Leviticus 23:10 en 11)

 

Het feest van de eerstelingen is als zodanig geen feest, maar een opdracht:

De eerstelingen van de oogst moesten naar de priester gebracht worden.

De priester bracht vervolgens de eerstelingen als dankoffer in de tempel, voor het aangezicht van de HEERE.

 

Sinds er geen tempel meer is in Jeruzalem en geen priester- en offerdienst,

wordt dit niet meer gedaan.

 

Het "tellen van de Omer" is gebleven:

 

U moet vanaf de dag na de sabbat gaan tellen,

vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt.

Zeven volle weken zullen het zijn.

Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen.

Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer brengen. (Leviticus 23:15 en 16)

 

Vijftig dagen tot het volgende feest, het Wekenfeest.

 

Over de datum van "eerstelingen" is discussie ontstaan.

Er wordt in de Schrift geen exacte datum gegeven, maar een omschrijving: de dag na de sabbat.

 

De vraag is, welke sabbat hier bedoeld wordt.

De eerste dag van "ongezuurde broden" is namelijk ook een sabbat: Leviticus 23:7

Wordt nu deze sabbat bedoeld of de normale, wekelijkse sabbat?

De sadduceeën kozen voor de wekelijkse sabbat.

De farizeeën voor de eerste dag van "ongezuurde broden".

 

In de Joodse traditie heeft men gekozen voor de eerste dag van "ongezuurde broden".

Dat betekent dat in de Joodse traditie het Wekenfeest niet altijd op de eerste dag van de week valt.

Uitgaande van de wekelijkse sabbat, viel "eerstelingen",

in de week dat Jezus stierf, op de eerste dag van de week:

 

14. Nissan (donderdag): Jezus sterft aan het kruis

15. Nissan (vrijdag): 1ste dag van "ongezuurde broden" (sabbat)

16. Nissan (zaterdag): wekelijkse sabbat

17. Nissan (zondag): eerstelingen (de dag na de sabbat)

 

Jezus is, zoals Hij voorzegt had, op de derde dag opgewekt uit de doden (Mattheüs 20:19), dat is de dag dat de eerstelingen van de oogst voor het aangezicht van de HEERE gebracht werden.


"Eerstelingen" wijst op dé eersteling, de HERE Jezus:

 

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden.

Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als eersteling,

daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. (1 Korinthe 15:22 en 23)